Nyheder
Nyheder

Vejledning vedrørende transmission fra kirkerne

Normalt er det ikke kutyme at filme og transmittere dåb, vielser og begravelser fra kirkerne. Coronaepidemien har dog sat kirkerne i en ny situation, hvor det undtagelsesvist kan blive muligt at dele kirkelige handlinger på eksempelvis sociale medier.

Det er besluttet, at alle gudstjenester i folkekirken er aflyst indtil videre. Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser, som ikke kan udsættes, men med et minimum antal deltagere begrænset til de nærmeste pårørende og vidner. På baggrund af Regeringens seneste udmelding af 17. marts 2020, må der dog ikke være mere end 10 samlet til dåb og vielser. For begravelser og bisættelser i folkekirken gælder dog særlige regler, se biskopperne pressemeddelelse af 18. marts 2020.

Denne beslutning har affødt et stort ønske om at kunne transmittere fra de kirkelige handlinger, der foretages i kirken, så de, der ville have været tilstede i kirken, kan følge med på en skærm, hvor de nu er. Endvidere har adskillige præster også ønsket at holde en lukket andagt, som transmitteres via Facebook, hjemmeside, YouTube, eller andet.
Disse ønsker har affødt spørgsmål i forhold til lovligheden af sådanne transmissioner, idet der er tale om behandling af personoplysninger, som er omfattet af GDPR-reglerne, ligesom der kan være nogle ophavsretlige spørgsmål, der skal tages højde for.

 

Udmelding fra Kirkeministeriet vedrørende streaming
Kirkeministeriet har den 20. marts 2020 meldt følgende ud:

 

”Q19 Kan der live streames fra en bisættelse eller anden kirkelig handling?

A19 Som det fremgår af biskoppernes vejledning af 18. marts 2020, er alle konfirmationer i folkekirken udsat til efter 1. juni 2020.
Der kan afholdes vielse, dåb og begravelse i folkekirken under iagttagelse af § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Se Q1, Q2 og Q 3).

Sådanne enkeltstående kirkelige handlinger er i udgangspunktet private, og fotografering, videooptagelse eller streaming er ikke en del af den kirkelige handling.

Et menighedsråd bør derfor ikke være initiativtager til fotografering, videooptagelse eller streaming af kirkelige handlinger.

I det omfang de pårørende ved en bisættelse eller begravelse har et ønske om, at der fotograferes, videooptages eller streames fra den kirkelige handling, skal dette aftales med præsten, der har ansvaret for forløbet af den kirkelige handling. Fotografering eller videooptagelse i kirken ved sådanne lejligheder må kun finde sted med præstens samtykke, og præstens anvisninger skal i givet fald efterkommes.


Tilsvarende gælder ved vielse og dåb.

Når fotografering, videooptagelse eller streaming sker efter ønske fra de pårørende, brudeparret, og ved dåb forældremyndighedsindehaverne eller den, der skal døbes, er det de pågældendes ansvar at sørge for optagelsen og at sikre, at alle gældende regler om persondatabeskyttelse, herunder regler om behandling af personfølsomme oplysninger og eventuelt regler om ophavsret overholdes.”

 

Reglerne

Persondataforordningen og databeskyttelsesloven ikke er til hinder for, at menighedsrådet beslutter at foretage transmission fra kirken til andre konkrete lokaliteter, herunder plejehjem. Der stilles blot nogle nærmere krav i den forbindelse, alt efter om der er tale om en andagt, hvor kun få ansatte deltager, eller om der er tale om en kirkelig handling.

 

Andagt med deltagelse af ansatte i kirken

Præsten og de ansatte i kirken, som deltager i andagten, således at de kan ses på transmissionen, skal forinden skriftligt samtykke i transmissionen. Samtykkeerklæring er vedhæftet som bilag 1.

Samtykket kan tilbagekaldes, indtil transmissionen går i gang. Hvis transmissionen efterfølgende lægges op på fx Facebook, YouTube eller lignende, kan samtykket tilbagekaldes på hvilket som helst tidspunkt. Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal menighedsrådet fjerne transmissionen.

 

Kirkelig handling

Det anbefales i overensstemmelse med ministeriets udmelding, at menighedsrådet ikke transmitterer kirkelige handlinger, da der er tale om et privat arrangement. Såfremt menighedsrådet alligevel transmitterer en kirkelig handling skal de personer, som den kirkelige handling vedrører, fx dåbsforældre og faddere, skriftligt samtykke i transmissionen af handlingen. Samtykkeerklæring er vedhæftet som bilag 2-5.

De personer, der deltager i den kirkelige handling, skal have mulighed for at vælge, om de ønsker at deltage i transmissionen. Dette kan eventuelt tilgodeses ved, at områder af kirken ikke omfattes af transmissionen, eller at man udelukkende transmitterer kiste og/eller præst. Under alle omstændigheder bør der meget klart informeres om, at der sker transmission, således at man har mulighed for at fravælge at deltage i handlingen. 

Også i dette tilfælde skal præsten og de ansatte i kirken, som deltager i den kirkelige handling, således at de kan ses på transmissionen, forinden skriftligt samtykke i transmissionen. Samtykkeerklæring er vedhæftet som bilag 1.

Samtykket kan tilbagekaldes, indtil transmissionen går i gang. Hvis transmissionen efterfølgende lægges op på fx Facebook, YouTube eller lignende, kan samtykket tilbagekaldes på hvilket som helst tidspunkt. Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal menighedsrådet fjerne transmissionen.
 

Særligt vedrørende ophavsret

I henhold til ophavsretslovens bestemmelser, så skal en udøvende kunstner, fx organist eller kirkemusiker, give samtykke til, at en kirkelig handling optages på bånd, film eller lignende og eventuelt efterfølgende gøres tilgængelig for offentligheden.

Det anbefales derfor, at menighedsrådet udfylder bilag 6, såfremt der er tale om en bisættelse, begravelse, dåb eller bryllup, der optages for at blive vist til andre familiemedlemmer eller pårørende efterfølgende eller samtidig, såfremt disse ikke har mulighed for at deltage i den kirkelige handling på grund af de restriktioner, der er pålagt af regeringen.

Er der tale om en andagt, som, præsten ønsker, bliver optaget og efterfølgende bliver gjort tilgængelig på fx sognets hjemmeside, YouTube, Facebook eller lignende anbefales det, at menighedsrådet udfylder bilag 7. Dette er alene aktuelt, såfremt der deltager organist eller kirkemusiker i den andagt, som præsten afvikler.

Såfremt der er behov for, at den optagne andagt skal overdrages til tredjepart, fx en tv-station, så skal der rettes henvendelse til det lokale stift for yderligere vejledning.   

Det skal understreges, at der ikke er krav om, at den udøvende kunstner, modtager et ekstra honorar for at give sit samtykke til optagelsen og den efterfølgende offentliggørelse.

SAMTYKKEERKLÆRINGER