Biskoppen
Biskoppens opgaver

Biskoppens opgaver

Biskop Peter Skov-Jakobsen er den øverste myndighed i stiftet i gejstlige spørgsmål. Det er stiftets menighedsrådsmedlemmer og valgmenighedsbestyrelser, der vælger ny biskop.

Som øverste gejstlige myndighed er biskoppen blandt andet ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet, at ansætte nye præster, afholde ordination og føre tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager prædikeembedet, sjælesorgen og forvalter sakramenterne.

Biskoppen fører også tilsyn med stiftets menighedsråd. Biskoppen er klageinstans i bl.a. sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug. Biskoppen varetager en væsentlig formidlingsrolle i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. 

Biskoppen er også den, der skal godkende mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer og brug af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger.

Derudover forestår biskoppen selv en lang række kirkelige handlinger, herunder bispevielse, kirkeindvielse, provstekreering m.v.

Biskoppen er den samlende figur i stiftet i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv.

Biskoppen er født medlem af stiftsrådet.

Peter Skov-Jakobsen blev indsat som biskop over Københavns Stift den 1. september 2009.

Særlige opgaver

Biskoppen fører tilsyn med præster i Danske Sømands- og Udlands Kirker (DSUK) og med de 3 værnsprovster samt værnspræsterne.