Om Stiftet
Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftamtmanden. Dette gælder også efter kommunalreformen i 2007, idet Ankestyrelsens direktør som medlem af hver 2 stiftsøvrigheder varetager funktionen som stiftamtmand i 2 stifter. 

Det betyder i praksis, at Ankestyrelsens direktør udpeger en person på ankechefniveau til at udføre hvervet som stiftamtmand i et stift. I Københavns Stift er det ankechef Henrik Horster, der er stiftsamtmand.

Administrationen af stiftet som helhed finder sted gennem bispeembedet og stiftsøvrigheden. Tilsynet med præsterne og det kirkelige liv i sognene udøves af bispeembedet. Tilsynet med sognenes administrative og økonomiske forhold udøves af stiftsøvrigheden, som består af biskoppen og stiftamtmanden. Tilsynet udøves i samarbejde med provster og provstiudvalg.

Stiftsøvrigheden er statslig sektormyndighed i henhold til planlovgivningen og tager som sådan stilling til og forhandler om region-, kommune- og lokalplaner.

Desuden udøves der fra stiftsøvrigheden en rådgivende virksomhed i juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål. Stiftets konsulenttjeneste vil ofte være inddraget i denne rådgivende virksomhed.

De tilsynsfunktioner, som er tillagt stiftsøvrigheden, består i den kontrolvirksomhed, som skal sikre at beslutninger og iværksættelsen af dem sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stiftsøvrigheden består af biskop Peter Skov-Jakobsen og stiftamtmand Henrik Horster.