Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Store temaer på årets første bispemøde

Biskopperne begyndte 2022 med bispemøde i København, hvor de talte om KLM-faget på læreruddannelsen, migrantarbejdet, arbejdsmiljø i folkekirken - og tog vigtige beslutninger om arbejdet med fremtidens gudstjeneste. 

Gruppeportræt fra 2021 af biskopper

Folkekirkens biskopper mødes tre gange om året for at drøfte fælles opgaver og udfordringer. 3.-6. januar foregik det i København. Billedet er fra et bispemøde i 2021. Foto: Miklos Szabo.

Af Charlotte Kongsgaard Nielsen og Ingeborg Marie Nielsen

For landets biskopper begyndte det nye år med fire dages drøftelser og beslutninger om aktuelle temaer i folkekirken. 

Københavns Stift var vært for årets første bispemøde 3.-6. januar. 

På den lange dagsorden var blandt andet kristendomsundervisning og KLM-fagets fremtid, der netop nu debatteres i forbindelse med en revidering af læreruddannelsen.

KLM står for kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab, og i referatet fremhæver biskopperne KLM-fagets væsentlighed i uddannelsen af kommende lærere.

De mener, at der er er brug for et fag, hvor de studerende tilegner sig faglig og saglig viden om kristendom og andre religioner, så de kan sætte sig ud over subjektive holdninger til religion i mødet med elever, forældre og kolleger.

"Styrken i faget er dynamikken mellem de tre synsvinkler, som tilsammen sætter en vigtig ramme for overvejelser om lærergerningen og skolens opgave. Medborgerskab handler ikke kun om rettigheder, men også om de idéer og værdier, som kendetegner demokratiet, og de vilkår, som udspringer af individualisering, globalisering og kulturel pluralitet," står der blandt andet.

Migrantarbejdet udvides

Også folkekirkens migrantarbejde var på dagsordenen, og repræsentanter fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd fremlagde resultaterne fra arbejdet, der begyndte i 2015.

Oprindeligt var migrantarbejdets fokus rettet mod asylansøgere, men det er nu udvidet til også at omfatte kristne med anden kulturel og sproglig baggrund end dansk. For flere sogne og provstier fylder migrantarbejdet blandt andet mere i takt med, at der er kommet flere østeuropæere til landet.

Arbejdet skal i fremtiden betragtes som en helt almindelig del af det folkekirkelige arbejde. På stiftsrådsmøder vil biskopperne drøfte, hvordan migrantarbejdet kan understøttes nationalt, i stifterne og i sognene.

Endelig understreger biskopperne, at det fortsat er meget vigtigt, at Kirkeministeriets migrantudvalg snart genoptager sit arbejde. 

Arbejdsmiljø og nyt Liturgisk Forum

Præsternes arbejdsmiljø var endnu et vigtigt punkt på dagsordenen. Biskopperne arbejder for at fremme et godt arbejdsmiljø og drøftede den igangværende debat om emnet. De fortsætter drøftelserne lokalt med provster og arbejdsmiljørepræsentanter samt med Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd.

Biskopperne besluttede også, hvordan der skal arbejdes med gudstjenesten de kommende år. De vil blandt andet anmode Kirkeministeriet om at nedsætte en dåbskommission og en nadverkommission og selv sætte en række arbejdsgrupper i gang med opgaver, der blandt andet skal forberede oprettelsen af et liturgisk forum. 

Det er en af folkekirkens første store nyheder i 2022, som udfoldes i artiklerne i faktaboksen.