Nyheder
Nyheder

Sæt dit præg på folkekirken i Københavns Stift

Kvalitetstilbud for børn, flere penge til Grøn Kirke og en kirke for engelsksprogede. Det er nogle af de tiltag, som Københavns Stifts provstiudvalg og stiftsrådet senest har taget initiativ til. Læs mere om de to valg, og se, hvornår der afholdes orienteringsmøder i dit provsti.

 

Af Kirsten Weiss Mose

Den 1. november er skiftedag for provstiudvalg og stiftsråd i folkekirken. Sammen med menighedsrådene sikrer de, at folkekirkens medlemmer har indflydelse på arbejdet og prioriteringerne i folkekirken fra sogneniveau til stiftsniveau.

Mange veje til godt lokalt fællesskab

Ulrich Piltoft er provstiudvalgsmedlem, og Lisa Dalh Christensen er medlem stiftsrådet i Københavns Stift. De har begge fået indflydelse på vigtige dele af folkekirken i Københavns Stift gennem deres arbejde i provstiudvalg og stiftsråd.

 

Portræt af Lisa Dalh Christensen

Lisa Dalh Christensen, repræsentant for Amagerbro Provsti i stiftsrådet siden 2017. Menighedsrådsmedlem i Christians Kirke.
 Har været med til at beslutte, at stiftsrådet skulle arbejde på at etablere en engelsksproget menighed i Københavns Stift.

- Arbejdet i stiftsrådet er af stor betydning for folkekirken. Københavns Stift er helt overvejende et sammenhængende byområde, hvor beboerne både har et tilhørsforhold til lokalområdet og til København. Derfor er det vigtigt, at der foruden aktiviteter på sogne- og provstiniveau også er aktiviteter, udviklingsarbejde mm. på stiftsniveau. Det er man med til at sikre og påvirke som medlem af stiftsrådet.

- En anden grund til, at stiftsrådets arbejde er så vigtigt, er, at mange udviklingsopgaver er for omfattende til, at de kan løses på sogne- og provstiniveau. Reelt er eneste mulighed derfor, at arbejdet finansieres og gennemføres på stiftsniveau.

- Jeg har fået et langt bedre kendskab til livet og menneskene i menighedsråd og provstiudvalg andre steder i stiftet. Det betyder også, at jeg har fået et godt netværk blandt menighedsrådsmedlemmer i Københavns Stift. Og så har jeg samtidig fået et bedre kendskab til organisationen ’Københavns Stift’ og til de aktiviteter, der foregår på tværs af stiftet.

Portræt af Ulrich Piltoft

Ulrich Piltoft, 65 år, medlem af provstiudvalget i Valby-Vanløse siden 2017 og menighedsrådsmedlem i Hyltebjerg Kirke. Har været med til at beslutte at arbejdet med Grøn Kirke skal fremmes i Valby-Vanløse Provsti

- I provstiudvalget har du virkelig mulighed for at støtte, bakke op og give plads for ideer, der fortjener at blive fremmet. Det gir mening både at skulle arbejde for det store fællesskab i f eks et fælles ligningsområde og værne om den lokale selv bestemmelse.

- Jeg har mødt mange engagerede og kompetente mennesker og fået bekræftet, at også i denne sammenhæng er der er mange veje til et godt lokalt fællesskab om det at være kirke. Relationer betyder også her alt, og det bruger jeg i mit øvrige virke og arbejde.
 

Hvad du skal vide om valg til provstiudvalg og stiftsråd efteråret 2021

Alle, der er medlemmer af folkekirken, er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år, kan vælges til provstiudvalg og stiftsråd.

Man kan stille op, selvom man ikke er valgt til menighedsrådet. Men det er kun medlemmerne i menighedsrådene, der kan stemme til provsti- og stiftsrådsvalg.

Hvis man ønsker at stille op til valget til provstiudvalg eller stiftsråd, skal man møde op på det offentlige møde om valgene, som det nuværende provstiudvalg indkalder til. Se tid og sted for mødet i dit provsti nedenfor.

På mødet er der mulighed for at opstille kandidater til provstiudvalget og til stiftsrådet. Mange steder afgøres de to valg på opstillingsmødet. Det er derfor vigtigt at deltage i mødet, hvis man er interesseret i at stille op.

Læs mere om valget til provstiudvalg og stiftsråd i Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd
 

Orienteringsmøde om valg til provstiudvalg og stiftsråd i Københavns Stift

 

 • Amagerbro Provsti
  Tirsdag den 24. august kl. 19, Stanleys Gaard, Store Søndervoldstræde 2, København K 
   
 • Amagerland Provsti 
  1. september kl. 19, Kastrup Kirke, Kastruplundgade 3, Kastrup
   
 • Bispebjerg-Brønshøj Provst
  1. september kl 19, Tagensbo Kirke, Landsdommervej 35, København
   
 • Bornholms Provsti
  2. september kl. 19, Aakirkeby Hallerne, Grønningen 3, Aakirkeby
   
 • Frederiksberg Provsti
  1. september kl. 19.00 i Solbjerg Kirke, Howitzvej 30 A, Frederiksberg
   
 • Holmens-Østerbro Provsti
  Tirsdag den 31. august kl. 18.00 i Sankt Jakobs menighedshus, Østerbrogade 59, København Ø.
   
 • Nørrebro Provsti
  1. september kl. 19, Bethlehemskirkens menighedshus, Tømrergade 9, København N.
   
 • Valby-Vanløse Provsti
  31. august kl. 17, Adventskirken, Sallingvej 90, København.
   
 • Vor Frue-Vesterbro Provsti
  26. august kl. 20.30, Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, København.

 

Hvad er et provstiudvalg

 • Provstiudvalget består af 4-8 læge medlemmer + 1 repræsentant for provstiets præster. Provsten er forretningsfører for provstiudvalget.
   
 • Provstiudvalget har tilsyn med menighedsrådenes økonomi og administration. Udvalget skal ud fra menighedsrådets budgetter fordele den del af kirkeskatten, der opkræves via kommuneskatten.
   
 • Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamrådet rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter.
   
 • Provstiudvalget holder øje med, at kirke- og præstegårdskassernes budget er i overensstemmelse med de fastsatte rammer og bevillinger. Er dette ikke tilfældet korrigerer provstiudvalget budgettet.
   
 • Provstiudvalget har samtidig tilsyn med kirke- og præstegårdskassernes budget.
   
 • Provstiudvalget vælger en bygningskyndig til sammen med provsten at foretage syn over kirke og kirkegård, præsteboliger og anden fast ejendom, der bestyres af menighedsrådet på kirkens eller præsteembedets vegne.
   
 • Provstiudvalget skal afgive erklæring i følgende sager: Sager om køb, salg, opførelse, nedrivning, istandsættelse eller ombygning af fast ejendom, som efter de gældende regler skal forelægges biskoppen eller Kirkeministeriet til godkendelse.

Hvad er et stiftsråd

 • Stiftsrådet består af 1 menighedsrepræsentant fra hver af stiftets provstier, 3 repræsentanter for stiftets præster, 1 repræsentant for stiftets provster + stiftets biskop og domprovst.
   
 • Siden 2009 har der været et stiftsråd i alle stifter. Medlemmer af stiftsrådet er biskoppen, domprovsten og repræsentanter for stiftets provster, præster og menighedsråd.
   
 • Stiftsrådet rådgiver biskop og stift om kirkelige forhold, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold, ligesom stiftsrådet på eget initiativ kan tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.
   
 • Stiftsrådet nedsætter også en række forskellige udvalg med ansvar for blandt andet socialt arbejde, religionspædagogisk udvikling og kommunikation.
   
 • Det er stiftsrådets opgave at fastsætte, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag. Stiftsrådet udskriver et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne på højest 1%. Pengene skal bruges til aktiviteter i stiftet inden for følgende områder: kommunikation, formidling og udviklingsprojekter. 
   
 • Stiftsrådet varetager også forvaltningen af stiftsmidlerne, som er kirkernes formue. Den består bl.a. af midler fra salg af ejendomme og indbetalinger til gravstedsvedligeholdelse. Stiftsmidlerne udlånes til kirker og præsteembeder, og det er stiftsrådet, som fastsætter både indlåns- og udlånsrente af midlerne.